Open Shelf Base Units

Aconbury Shimmering Matt 150mm Open Base Unit

Aconbury Shimmering Matt Open Shelf Base UnitDimensions150mm (W) x 720mm (H) x 560mm (D)

£47.80

Aconbury Shimmering Matt 300mm Open Base Unit

Aconbury Shimmering Matt Open Shelf Base UnitDimensions300mm (W) x 720mm (H) x 560mm (D)

£57.21

Aconbury Shimmering Matt 400mm Open Base Unit

Aconbury Shimmering Matt Open Shelf Base UnitDimensions400mm (W) x 720mm (H) x 560mm (D)

£59.92

Aconbury Shimmering Matt 450mm Open Base Unit

Aconbury Shimmering Matt Open Shelf Base UnitDimensions450mm (W) x 720mm (H) x 560mm (D)

£60.67

Aconbury Shimmering Matt 500mm Open Base Unit

Aconbury Shimmering Matt Open Shelf Base UnitDimensions500mm (W) x 720mm (H) x 560mm (D)

£60.94

Aconbury Shimmering Matt 600mm Open Base Unit

Aconbury Shimmering Matt Open Shelf Base UnitDimensions600mm (W) x 720mm (H) x 560mm (D)

£63.20

Aconbury Shimmering Matt 800mm Open Base Unit

Aconbury Shimmering Matt Open Shelf Base UnitDimensions800mm (W) x 720mm (H) x 560mm (D)

£68.52